Verengingsregels KV Melynas 1.2

Bijgewerkt op 3 juli 2019

Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit – Veiligheid

KV Melynas en haar bezoekers staan voor:

 • Een open vereniging waar iedereen welkom is!
 • Sportiviteit en positiviteit op en naast het veld!
 • Respect voor scheidsrechters, leiding en vrijwilligers!
 • Elkaars persoonlijke grenzen respecteren!
 • NIET vloeken, pesten, intimideren, schelden en discrimineren!
 • Kinderen hun spel laten spelen!
 • Netjes omgaan met onze accommodatie en materialen!
 • Praten met elkaar en niet over elkaar!
 • Elkaar durven aanspreken op negatief gedrag!
 • Behulpzaam zijn voor de vereniging en afspraken nakomen!

 

Gedragscode KV Mélynas 1.3

WAT IS EEN GEDRAGSCODE:

Een gedragscode is een document dat de waarden, normen en regels formuleert voor de gehele club. Mélynas heeft 6 waarden die de basis vormen van de gedragscode, namelijk:

Plezier – Respect – Eerlijkheid – Betrokkenheid – Sportiviteit – Veiligheid

Met de gedragscode geeft KV Mélynas aan welk gedrag en welke houding de vereniging verwacht van leden, vrijwilligers, kaderleden en ouders van jeugdleden bij alle clubactiviteiten. Alle spelende en niet-spelende leden, kaderleden, vrijwilligers en anderen die bij de activiteiten van de club betrokken zijn, worden geacht zich aan de gedragscode te houden. Ouders en verzorgers van jeugdleden worden eveneens geacht de inhoud van de gedragscode te kennen en de regels met hun kind(eren) door te nemen en mede zorg te dragen voor naleving ervan.

DOEL VAN DEZE GEDRAGSCODE IS:

 1. Een omgeving creëren die als (sociaal) veilig en respectvol wordt ervaren door iedereen die op enige wijze betrokken is bij KV Mélynas en
 2. Een sfeer te creëren waarin iedereen, jong en oud, zich als een waardig lid van de vereniging gedraagt.
 3. Een open verenigingscultuur te laten ontstaan, waarin iedereen zich welkom voelt. Daarbij staat het bieden van plezier in het korfballen en/of het actief kunnen deelnemen aan activiteiten voorop.

ALGEMENE REGELS

 • Iedereen is welkom bij KV Mélynas, onze gasten ontvangen wij gastvrij.
 • Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat, zowel op als naast het veld.
 • Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf ook dit gedrag te vertonen.
 • Wij tonen in woord en gedrag respect en waardering voor andere leden, medespelers, de scheidsrechter, leiders, trainers, tegenstanders en vrijwilligers.
 • Vloeken, discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, intimideren, van wie dan ook, accepteren wij niet.
 • Elke vorm van seksuele intimidatie wordt hier niet getolereerd. (Anonieme) melding kan gedaan worden bij de Vertrouwenspersoon.
 • Wij moedigen elkaar positief aan en tonen enthousiasme over goed spel, zowel van ons eigen team als het gast team.
 • We accepteren het gezag van de scheidsrechter, de leiding van het team en van het bestuur of leden daarvan, ook al zijn wij het er niet mee eens.
 • We gaan bij deelname aan wedstrijden gekleed in het clubtenue te weten blauw shirt, zwarte broek/rok en zwarte sportsokken.
 • We nemen bij indeling in een competitie team deel aan de wedstrijden en trainingen van dit team.
 • In voorkomende gevallen zijn we bereid in te vallen in overige teams indien dit wordt gevraagd en volgens de bondsregels toegestaan is.
 • We zeggen alleen af in geval van calamiteiten als ziekte of buitengewone omstandigheden.
 • Wij laten de kinderen hun spel spelen. Waardig, met plezier, aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden aangepast.
 • Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen, we melden het aan onze trainer of begeleider als we iets (per ongeluk) kapot hebben gemaakt.
 • We hebben respect voor andermans eigendommen.
 • Als er problemen zijn en kom je er niet uit? Stuur een mail naar meldpunt@kvmelynas 
 • Wij respecteren elkaars grenzen.
 • Wij vieren samen onze successen. Wij spreken elkaar aan op verkeerd en onsportief gedrag.
 • Wij lopen niet weg voor een klusje. We zijn behulpzaam voor de vereniging en elkaar. Het lidmaatschap van KV Mélynas is meer dan korfballen en trainen alleen.
 • Rommel die we maken ruimen we zelf op.
 • Wij spreken met elkaar en niet over elkaar, bij onenigheid hanteren we altijd hoor en wederhoor.
 • We roken niet in het bij zijn van kinderen en op de hele sportcomplex, met uitzondering van de aangeven rookruimte buiten.
 • We hebben geen drugs of wapens in bezit in en om ons sportcomplex of bij bezoekende verenigingen. Het overtreden van deze regel leidt ten allen tijde tot ontzegging van de toegang tot het sportcomplex en mogelijk royement.
 • We wonen de Algemene ledenvergadering zoveel mogelijk bij.
 • We schaden de belangen van KV Mélynas niet.
 • We stellen kaderleden in de gelegenheid om zichzelf verder te ontwikkelen op gebied van coaching, training, wedstrijdbegeleiding, etc.
 • We gaan zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens zoals vastgelegd in het protocol ‘Privacy wetgeving KV Mélynas’.
 • We houden ons aan de overige door het bestuur of de Algemene Vergadering vastgestelde regels en regelingen.

ALCOHOL

 • We drinken geen alcohol bij jeugdwedstrijden en jeugdactiviteiten.
 • We drinken geen alcohol langs het veld en in de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of het sportcomplex.

SOCIALE MEDIA

 • Het gebruik van smartphones (e.d.) in kleedlokalen wordt op voorhand niet verboden; echter het maken van foto's/films in kleedlokalen wordt ten strengste ontraden. Verspreiding van foto/film op social media gemaakt in kleedlokalen dat zou kunnen leiden tot ongewenste publicatie(s) is ten strengste verboden. Misbruik, door het niet in acht nemen van bovenstaande regels, zal zeer streng worden gestraft (royement).
 • Respecteer de privacy van jezelf en van anderen. Zet dus niet zomaar foto's of persoonlijke informatie online, maar vraag eerst toestemming

REGELS VOOR HET CLUBGEBOUW EN DE KANTINE

 • Korfbalschoenen kloppen we af voor het betreden van de kantine / kleedkamers.
 • We komen niet achter de bar als we daar niets te zoeken hebben.
 • Agressief of ander normafwijkend gedrag in de kantine tolereren we niet en kan leiden tot ontzegging van de toegang.

REGELS VOOR OP EN ROND HET SPORTCOMPLEX

 • We blijven achter de hekken/reclameborden tijdens de wedstrijden
 • De velden zijn geen oversteekplaats maar om op te korfballen. We lopen dus rond het veld als we aan de andere kant moeten zijn.
 • We gebruiken de sanitaire voorzieningen in de kantine en kleedkamers, wildplassen is niet toegestaan.
 • Fietsen en scooters plaatsen we op de daarvoor bestemde plekken.
 • Auto’s en motoren parkeren we op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegangen naar de velden houden we in het belang van de veiligheid vrij. 
 • Honden (blinde geleide / hulp honden uitgezonderd) laten we niet toe op ons terrein.

AANVULLENDE REGELS VOOR BESTUURDERS

 • Wij zorgen ervoor dat er gelijke mogelijkheden voor deelname in de sport bestaan voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, ras, leeftijd of handicap.
 • Wij betrekken de leden in planning, leiding en de evaluatie van activiteiten.
 • Wij zijn er verantwoordelijk voor dat het materiaal voldoet aan de veiligheidseisen en geschikt is voor de leeftijd en de vaardigheid van de spelers.
 • Wij denken eraan dat het spel gespeeld wordt om het spel en de oefening wordt gedaan om de beheersing van de beweging. We zorgen ervoor dat de beloning niet als het belangrijkste wordt gezien. We zorgen wel dat we gul zijn met lof voor inzet en prestatie.
 • Wij distribueren de gedragscode m.b.t. sportiviteit onder o.a. spelers, trainers, leiders, (assistent) scheidsrechters, ouders en toeschouwers.
 • Wij zorgen ervoor dat ouders, trainers, sponsors, verzorgers e.d. en deelnemers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair-play in sport en spel.
 • Wij zorgen ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren trainers is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 • Wij bieden korte cursussen (clinics) aan om het trainen voor en het leiden van een wedstrijd te verbeteren met de nadruk op sportiviteit, voor, tijdens en na de wedstrijd. • Ook buiten het sportcomplex ben ik een ambassadeur van de vereniging. Ik zorg ervoor dat ik KV Mélynas op een sportieve en correcte wijze vertegenwoordigt.

AANVULLENDE REGELS VOOR TRAINERS, LEIDERS EN AANVOERDERS

 • Je vertegenwoordigt KV Mélynas altijd op een positieve manier.
 • Je vervult een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.
 • Je werkt mee aan het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag en kan deze op verzoek tonen.
 • Je stelt je op de hoogte van de gedragsregels voor begeleiders en coaches omtrent seksuele intimidatie en ondertekent de bijbehorende intentieverklaring welke je inlevert bij de vertrouwenspersoon.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, intimideren van wie dan ook accepteer je niet.
 • Gebruik geen alcohol en rook niet tijdens het leiderschap.
 • Je rapporteert wangedrag of andere problemen bij het bestuur, en in geval van een jeugdlid ook bij de ouders/verzorgers.
 • Je zorgt voor informatie naar de spelers, rijschema, afgelasting of het doorgeven van wijzigingen.
 • Je bent op tijd aanwezig voor uit- en thuiswedstrijden.
 • Je ontvangt de leider(s) van de tegenpartij en de scheidsrechter.
 • Je ziet toe op het correcte gebruik van de wedstrijd- en trainingsmaterialen (waterflessen, korven, ballen, hesjes, pionnen, etc.) en bewaakt het wassen van de hesjes en kleding.
 • Je verzorgt de opstelling en coaching tijdens de wedstrijden.
 • Je gunt spelers gelijke kansen.
 • Je volgt het advies van ouders, arts of fysiotherapeut op bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen.
 • Bij uit- en thuiswedstrijden ben je verantwoordelijk voor het, door de spelers, schoonhouden van de kleedkamers.
 • In geval van jeugdteams zorg je voor toezicht (twee personen, evt. ouders) in de kleedkamer zowel uit als thuis. 
 • Je verzorgt het invullen en verder afhandelen van het wedstrijdgegevens middels de door de bond verstrekte middelen. Zowel wedstrijd formulier als eventuele straf formulieren.
 • Je neemt deel aan de verschillende overlegvormen, die binnen de vereniging worden georganiseerd, waarbij jouw aanwezigheid gewenst is.
 • Wij stellen het op prijs als je een relevante cursus wilt volgen, vraag ernaar!

AANVULLENDE REGELS VOOR SPELERS

Het is onmogelijk om goed of ongewenst gedrag in een paar regeltjes op te schrijven. Wij geven slechts een aantal voorbeelden. Wij gaan er van uit dat je zelf ook nadenkt of iets kan of niet kan. Als je twijfelt doe je het gewoon niet.

 • We verwachten sportiviteit en teamgeest, gemaakte afspraken binnen teamverband kom je na.
 • Je meldt je op tijd af bij de trainer/leider als je niet aanwezig kan zijn bij / kunt deelnemen aan zowel trainingen als wedstrijden, als je geblesseerd bent kom je je teamgenoten aanmoedigen.
 • Je zorgt dat je minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
 • Als je een wedstrijd moet spelen ben je op de afgesproken tijd en plaats aanwezig.
 • Je wenst je tegenstander een sportieve wedstrijd bij aanvang.
 • Na afloop van de wedstrijd bedank je de tegenstanders en scheidsrechter(s) voor de wedstrijd en de leiding.
 • Ben je het niet eens met de beslissingen van de trainer / coach / leider dan bespreek je dit met hem/haar na de wedstrijd of training.
 • Je betaalt zelf de boete van een gele/rode kaart, je houdt je aan een door de club of KNKV opgelegde sanctie n.a.v. een door jou gepleegde overtreding.
 • Je helpt met het vegen van de kleedkamer na de training en wedstrijd, senioren helpen mee met het schoonmaken van de accommodatie volgens schoonmaakrooster.
 • Je draait de jou toegewezen zaalwachten / kantinediensten of zorgt voor gepaste vervanging.
 • Je neemt douchespullen mee naar training en wedstrijd, dan kan je na afloop douchen.
 • Je laat geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter.
 • De kleding die eigendom is van KV Mélynas of de sponsor en draag je alleen in clubverband tijdens wedstrijden of toernooien.
 • Je neemt zo mogelijk deel aan georganiseerde teamuitjes etc.

AANVULLENDE REGELS VOOR OUDERS/ VERZORGERS VAN JEUGDLEDEN

 • Alle algemene gedragsregels zijn uiteraard ook op de ouder van toepassing.
 • KV Mélynas heeft trainers en leiders. Zij bepalen de gang van zaken rond een team. Hebt u kritiek, op- of aanmerkingen op de begeleiding of de organisatie, geef dit dan door aan de teambegeleiding. Komt u er samen niet uit, neem dan contact op met het bestuur of de vertrouwenspersoon.
 • U ondermijnt het gezag van de trainer / leider niet. • U valt een beslissing van de scheidsrechter niet af.
 • U leert uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • U steunt uw kind en geeft geen negatieve kritiek als het een fout maakt of een wedstrijd verliest.
 • U moedigt uw kind altijd POSITIEF aan en moedigt aan om volgens de regels te spelen.

WAT VERWACHTEN WIJ VAN OUDERS

Ouders zijn voor, met name jeugdspelers, het belangrijkste voorbeeld. Hoe beter ouders zich aan de afspraken over gedrag houden, hoe groter de kans dat kinderen dit nu en later ook zullen doen. Daarom staan hieronder een aantal afspraken, die van toepassing zijn voor ouders en jeugdleden.

 • U helpt bij vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
 • U zorgt ervoor dat uw dochter/zoon op tijd aanwezig is voor training en wedstrijd.
 • U controleert (dit natuurlijk bij jonge spelers) of alle korfbal benodigdheden in de tas zitten; kleding, korfbalschoenen en douchespullen.
 • U regelt onderling toezicht en hulp bij het omkleden in de kleedkamers, door minimaal twee ouders.
 • U erkent de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van uw kind mogelijk te maken.
 • U kunt zich als vrijwilliger op verschillende manieren dienstbaar maken voor KV Mélynas .

TOT SLOT

Bij ernstig wangedrag kan het bestuur de betreffende persoon de toegang tot het sportcomplex ontzeggen, of in het uiterste geval, overgaan tot royement.

Ga naar boven